UP Kalipunan ng Mag-aaral ng Sosyolohiya EXECOM 05-06

Top: Astrid- Pubcom, Arvi- Finance, Sha- President, Lucky- VP Internals, Dahlia- Memcom. Bottom: Tanya- OIC VP Externals, Ma’an- Sec

Leave a Reply